Maainen taaid baa de flikke

Begin joêre tagetig begost maain istoure,

baa de Polis weer maain carrière geboure.

Maain ieste patrouille was in de Marolle,

Maaine collègue, nen ancien, aa al ’n madolle.

Awel Flosj, zaaie dei van d’ Aa Met,

emme ze naa uuk al madamme mè ‘n baret ?

De froesjeleirs paktege ‘k baa uile schabbernak

en allemoêl vlouge ze sebeet in den bak.

Den ambetante zattekluut sleep in den Amigo

en kreig van zaain keek ‘n toefeling kadoo.

Ambras in ‘n menozje of mizeire mè de kadeie,

ik probeideg’ouveral de muibele te sauveire.

‘n Aksident, nen attentat, nen brand,

’t was vantaaid tanne baaite, vantaaid ni plezant.

In de quartier dei ’k e klapke mè alleman

mè ne kuinink, ne soekeleir, ne kommersant.

Mè ’n oor, ’n kommeir, ne chomeur

e ketje, nen dikkenek of ne chanteur.

Reigen of zonne, dag of nacht

gewuune routine of eet onverwacht

winter en zoumer, même jours feriés 

alleman weer gedind mè courage en fierté.

Ne kassaa teir ik pakke as maainen témoin:

De Brussels azjente verdeenen au moins

as merci van de mense ’n gaave madolle

en op de fuur ‘n bakske vol gooi karikolle.

‘k Em de joêre zeen vleege, 35 en nog

sins da’k baa de flikke van Brussel begost

Ik zaain oud en meug en ik zaain vêr versleite,

mo maainen taaid as azjent zal ik nuut ni vergeite.

MARIE DE MEERLEER