In Brussel on de voêt

 

In Brussel on de voêt

struumt et woêter dui ui troên

en dei troên in ui kroêg

struumt ni te truuste zuu treig

 

In Brussel on de voêt

troebel speegelt et licht

rolt ’n kettink omlieg

van ’n kroên, af en oên.

 

In Brussel on de voêt

’n roêit op de stad,

ketjes speilen op ’t pad,

doê kiert ‘t leive da z’ad

 

In Brussel on de voêt

smelt ze zand in ui and,

kloêgt ze, stil, oên de kant

komme joêre van verstand

 

In Brussel on de voêt

vertelt z’ ui veroêl

in ui golvende toêl,

oo z’ee kwoemp, illegoêl

alf verzoupe vè ‘n ideoêl

ee gelokt dui ne roop 

zwalpend in ’n ​chaloupe

 

En doê, ôn de voêt

goït z’uin druum achternoê

goït ze rechtdui, rechtoêit,

zeet ne ni achteroêit,

dui nikske ni t’aave,

zeet ze ’t uug van de stërm

woê ze weg kan van blaaive,

draaift ze voesj op ui aaige,

ui aaige, dui niks ni te kraaige.

FILIP VAN ZANDYCKE